My Posts

Books of Nawdm Bible

The Nawdm Bible has sixty six (66) books. It has thirty -neuf (39) books for the Old Testament and twenty-seven (27) for the New Testament.

The Old Testament
1.Weemkɔtɔdn (Mohiisawad1ga)………. Genesis
2.Nyabm (Mohiisawad2ga) …………………..Exode
3.Leviitmba (Mohiisawad3ga)…………. Leviticus
4.Kaalb (Mohiisawad4ga) …………………Numbers

5.Baɦlbdeedgm (Mohiisawad5ga)………. Deuteronomy
6.Yoosua ………………………. Joshua
7.Yaaniyaadba……………………….Juges
8.Ruuta……………………….Ruth
9.Samuɦeelawad1ga………………………1Samuel
10.Samuɦeelawad2ga……………………. 2Samuel
11.Huraambawad1ga……………………….1Kings
12.Huraambawad2ga……………………….2 Kings
13.Huraamba gwɛɛt wad1ga (kroniik wad1ga)……………………. ..1 Chronicles
14.Huraamba gwɛɛt wad2ga (Kroniik wad2ga)………………………..2 Chronicles
15.Ĥɛsraasa……………………….Esdras
16.Nehɛmyaa…………… Nehemiah
17.Ĥɛstɛɛra …………………….Esther
18.Ĥiyooba ……………………….Job
19.Yumii………………………. Psalms
20.Nawdlam………………. Proverbs
21.Weriita……………. Ecclesiastes
22.Yumhɔmga……………………….Songs of Solomon
23.Yesaaya……………………… Isaiah
24.Yeremia ……………….Jeremiah
25.Noor((Yeremia Noor wadga)………………………Lamentations
26.Yɛɛskyeela………………. Ezekiel
27.Danyeela…………………. Daniel
28.Hosea……………………….Hosea
29.Yoɦeela ………………………. Joel
30.Ĥamoosa …………………….Amos
31.Ĥabdiyaasa……………….Abdias
32.Yonaasa……………………. Jonas
33.Miikaaya …………………. Micah
34.Nahuuma ……………….Nahum
35.Habakuuka…………. Habakkuk
36.Sofoüyaa…………… Zephaniah
37.Hagaaya ………………….Haggai
38.Sakaria ………………. Zachariah
39.Malɦakia………………. Malachi

Books of the New Testament.
There are twenty seven (27) in there

40.Matewa…………………. Mathiew
41.Markuusa…………………….Mark
42.Lukaasa ……………………….Luk
43.Yohanɛɛsa …………………….John
44.Tumtbaŋmɛɛgt ……………………….Acts of apostles
45.Roomaatiiba ………….Romans
46.Kɔrɛɛnttiibawad1ga………………………. 1Corinthians
47.Kɔrɛɛnttiibawad2ga………………………. 2Corinthians
48..Galasiitiiba………….GalatiansĤefɛɛstiiba……………………… Ephesians
50.Filiifitiiba……………………… Philippians
51.Kɔlɔɔstiiba………………………. Colossians
52.Tesaloniik tiiba wad1ga…………………………1 Thessalonicians

53.Tesaloniik tiiba wad2ga…………………………2 Thessalonicians
54.Timoteawad1ga ……………………….1Timothy
55.Timoteawad2ga……………………….2Timothy
56.Tiita……………………….Titus
57.Filɛmoona……………………… Philemon
58.Hebrmba………………………. Hebrews
59.Yakooba……………………… James
60.Fetrawad1ga………………………. 1Peter
61.Fetrawad2ga………………………. 2Peter
62.Yohanɛɛsawad1ga………………………. 1John
63.Yohanɛɛsawad2ga………………………. 2John
64.Yohanɛɛsawad3ga………………………. 3John
65.Yuuda………………………. Jude
66.Lnreenwerii ……………………….. Revelation.

About the author

Gastonjeremiah

He is a teacher, writer, and preacher. His interests range from education to writing. He is also interested in reading, teaching, and in technology.

Leave a Comment